Ubytovací řád penzionu Agent

Příjezd a odjezd

Host penzionu bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti pověřené osobě. Ubytování hostů je možné od 14:00 hod. do 19:00 hod. U dětí zákonný zástupce nahlásí jejich celé jméno a místo trvalého pobytu.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele penzionu (případně dle potvrzené rezervace) předem při nástupu na ubytování.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit majiteli penzionu. Pokud dojde během pobytu k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu neprodleně nahlásit.

Pokoj musí být vyklizen a karty od pokoje (případně klíče od kolárny/lyžárny) předány pověřené osobě v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin. Nebude-li pokoj vyklizen a karty od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze oběma hlavníma příjezdovými bránami a parkovat na místech k tomu určených, především na parkovišti v přední části objektu penzionu. Není dovoleno ponechávat motor v chodu.

V nočních a brzkých ranních hodinách, nejpozději od 22:00 do 7:00 jsou obě hlavní vjezdové brány uzavřené. V případě, že host chce v této době opustit prostor penzionu, bránu si otevře a následně za sebou zavře. Host počká do úplného zavření brány, aby se ujistil, že je opravdu zavřená. K tomu účelu pověřená osoba penzionu autorizuje hostem nahlášené číslo mobilního telefonu k obsluze vjezdových bran, případně půjčí, na dobu pobytu hosta, ovládání vjezdových bran.

V případě nedojezdu nebo zrušení ubytování ve lhůtě do 7 dní před termínem nástupu k ubytování je host povinnen uhradit poplatek ve výši 100% z objednaného ubytování a dalších objednaných služeb.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně a to včetně balkonu.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu a v jeho okolí povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně a přenosného počítače či tabletu). Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu karet/klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

Host má právo připojit svá elektronická zařízení k Wi-Fi k síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat Wi-Fi připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě. Penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači či jiném elektronickém zařízení používaném k připojení k síti hosta.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Provozovatel penzionu učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit majiteli či jinému personálu penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:
• TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
• PRVNÍ POMOC: 155
• HASIČI: 150
• POLICIE: 158
• MAJITEL PENZIONU: +420 603 212 443

Ostatní

Úklid apartmánů je prováděn po odjezdu hostů. Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje majitel penzionu.

Sušení většího množství prádla na radiátorech v koupelnách je zakázané z bezpečnostních důvodů.

Věšení čehokoliv na držáky závěsů oken a balkónových dveří je přísně zakázáno.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit majiteli penzionu na tel: 603 212 443

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu penzionu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze s předchozím souhlasem poskytovatele ubytování.

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhradu za poskytnuté služby.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji a vypojit všechny elektrické spotřebiče (nenechávat zasunutou kartu ve spořiči el. energie umístěné u vstupních dveří), zavřít dveře pokoje.

Hosté jsou povinni po celou dobu pobytu zavírat hlavní vstup do penzionu.

Sledování TV na pokojích je dovoleno pouze s částěčně ztlumeným zvukem tak, aby nebyli rušeni sousední hosté.

Ubytovaný host tímto uděluje souhlas penzionu se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí informací o ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.


Tento Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.11.2022